Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “e-shop”).
 3. Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je obchodná spoločnosť

Branislav Pútec – Natali
Pezinská 154
902 01 Vinosady
Slovensko

IČO: 30898218

DIČ: 1022974799

TEL: +421 903465666

E-mail: brano.putec@gmail.com

Bankové spojenie: IBAN: SK 2552000000000001717767

(ďalej ako „predávajúci“ alebo “prevádzkovateľ”)

 1. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára konkludentne, spôsobom uvedeným v čl. II bod 5 a 6.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu objednaného tovaru.
 5. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.
 6. Objednávanie tovaru
 7. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.
 8. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.
 9. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.
 10. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky s objednaným tovarom.
 11. Elektronická objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy a je záväzná.
 12. Potvrdením elektronickej objednávky e-mailom dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 13. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 14. Kupujúci si pri objednávke tovaru vyberie možnosť dodania tovaru: expresné doručenie kuriérom. Cena tovaru a poplatok za dodanie tovaru uvedené na potvrdenej objednávke sú konečné.
 15. V prípade akciových ponúk – preddefinovaných balíčkov, hodnota balíčka neobsahuje úhradu za doručenie tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak.
 16. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

III. Ceny tovaru

 1. Pri každom výrobku v e-shope je uvedená cena v eurách s DPH (konečná cena). Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
 2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa aj bez upozornenia.
 3. Spôsob platby
 4. Kupujúci si vyberie na stránke spôsob platby. Kupujúcemu bude vystavená faktúra ktorá bude súčasťou zásielky. Po zaplatení bude kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou.
 5. Spolu s tovarom dostane kupujúci faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie povinný predložiť.
 6. Dodanie tovaru
 7. Tovar predávajúci dodá na miesto plnenia uvedené kupujúcim v registračnom formulári a je ním sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho. V prípade osobného odberu tovaru kupujúcim je miestom dodania sídlo predávajúceho.
 8. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar so statusom „na sklade“ v lehote 1-3pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
 9. Predávajúci k cene objednaného tovaru účtuje poplatok za dodanie tovaru podľa spôsobu doručenia vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky
 10. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poplatok za dodanie uvedený v objednávke a za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky už poplatok neplatí.
 11. Dopravca tovaru – kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten je povinný prezrieť si zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako dopravca. zásielku vráti predávajúcemu, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.
 12. Vrátenie tovaru
 13. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar, objednaný prostredníctvom internetu, vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho.
 14. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to na adresu sídla predávajúceho: Pezinská 154, Vinosady 902 01. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 15. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu predmetné platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 16. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
 17. Po dohode môže byť vrátenie ceny za tovar uskutočnené formou výmeny za iný tovar v rovnakej cene, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poplatok za dodanie nebude účtovaný, avšak iba v prípade, že ide o jeho prvú výmenu.

VII. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným v sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený reklamovať len tovar zakúpený v e-shope predávajúceho.
 3. Kupujúci písomnú reklamáciu a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry a dokladu o zaplatení na adresu predávajúceho: Pezinská 154, Vinosady 902 01
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 2. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť; v takom príde má strana v omeškaní právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a s ich spracovávaním vo všetkých informačných systémoch predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok, sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.
 5. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické slúžky www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.


Reklamačný poriadok

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

 

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

3.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 1. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
 2. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a bezodkladne oznámiť predávajúcemu prípadné vady.
 3. Záruka sa vzťahuje len na tovar uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady tovaru; nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu.
 4. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.
 5. Lehoty na uplatnenie reklamácie
 6. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.
 7. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 8. Ak sa na tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak bol tovar

 • poškodený prepravou spotrebiteľa,,
 • mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
 • zašpinený a neodborne vyčistený,
 • poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,
 • znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa.
 1. Miesto uplatnenia reklamácie
 2. Vady je povinný kupujúci bezodkladne reklamovať v sídle predávajúceho Pezinská 154, Vinosady 902 01 (reklamačné miesto) doručením vadného tovaru spolu s faktúrou a dokladom o zaplatení ceny za tovar.

2.Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo bezodkladne uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho: Pezinská 154, Vinosady 902 01 (reklamačné miesto) tak, že doručí predávajúcemu vadný tovar spolu s faktúrou a dokladom o zaplatení ceny za tovar a súčasne doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo na reklamáciu vadného tovaru napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

3.Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

doručenie iných skutočností (napr. fotodokumentácie) k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

 1. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme, zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach a podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatňuje. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, mailom, prípadne prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
 2. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 3. Neodstrániteľné vady
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.